• Giảm 10% phí bảo hiểm khi mua gói Đồng và gói Bạc
  • Giảm 15% phí bảo hiểm khi mua gói Vàng trở lên.

                      Áp dụng từ 02/08/2012 – 30/09/2021